COOKIE- EN PRIVACYBELEID

Verklaring over informatieplicht en bescherming persoonsgegevens gasten

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bestemmingen (GDPR, TKG 2003). In deze gegevensbeschermingsinformatie geven wij u informatie over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam, adres of een foto. Ook informatie die te herleiden is naar een persoon, is een persoonsgegeven. U kunt bijvoorbeeld met postcode én huisnummer al achterhalen waar iemand woont. Er zijn ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals de privacywet deze noemt. Deze krijgen extra bescherming. Informatie over gezondheid, ras, seksuele voorkeur en godsdienst zijn voorbeelden van gevoelige persoonsgegevens.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Om uw reservering te verwerken, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed worden beschermd en dat niemand zomaar bij uw gegevens kan. In de privacywetgeving staan regels over hoe wij met uw gegevens moeten omgaan. Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving.

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Voor het uitvoeren van een overeenkomst: het maken van een
afspraak.
– Om met u contact op te nemen per telefoon, post of e-mail. Dit is nodig als we een reactie willen geven op een vraag die u heeft gesteld of om reserveringsherinneringen te sturen.
– Voor het versturen van onze nieuwsbrief.

4. Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken?
Wij mogen alleen uw gegevens verwerken op basis van de privacywet. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
– Wij verwerken uw gegevens, omdat dit nodig is om de overeenkomst die wij hebben afgesloten, uit te kunnen voeren.
– U heeft ons schriftelijk toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken.
– Wij verwerken uw gegevens, omdat een wet ons daartoe verplicht.

Verklaring bescherming persoonsgegevens gasten 2
– Wij verwerken uw gegevens om de gerechtvaardigde belangen van Calypso Diving of van derden te behartigen.

5. Kunt u toestemming intrekken?
U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Dit geef u aan door contact op te nemen met info@calypsodivingestartit.com. Als het intrekken van toestemming niet strijdig is met uw reservering en de overeenkomst niet in de weg staat, dan staken wij de verwerking direct. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen soms uw persoonsgegevens met andere partijen. Bijvoorbeeld omdat wij dit verplicht zijn op basis van een wet, dit nodig is om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren, of omdat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen of zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Uw reserveringsgegevens bewaren wij 24 maanden na het plaatsen van de reservering. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij de gegevens.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

Verklaring bescherming persoonsgegevens gasten 3


9. Welke rechten heeft u?
De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Deze staan hieronder.
Recht op inzage in uw dossier: U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien of hiervan een afschrift vragen.
Recht om uw gegevens te wijzigen of te laten wissen: U mag vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn. Ook mag u aan ons vragen uw gegevens te verwijderen. Wij vernietigen uw dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek. Wij verwijderen uw gegevens als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Recht op beperking: U mag vragen om uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij tijdelijk uw gegevens niet verwerken, bijvoorbeeld omdat u wacht op een beoordeling van een wijzigingsverzoek.
Recht van bezwaar: U mag bezwaar maken als u het er niet mee eens bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.
Recht om u gegevens over te dragen naar een andere organisatie: U mag uw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken. Ook is het mogelijk dat wij op uw verzoek de gegevens aan de andere zorgverlener doorsturen.

10. Gebruikmaken van uw privacyrechten
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen met onze receptie via het mailadres info@calypsodivingestartit.com. Wij beantwoorden uw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij u hierover ook binnen een maand.

11. Controle van identiteit
Als u ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om een bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie versturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens.

Verklaring bescherming persoonsgegevens gasten 4

12. Vragen en klachten
Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op uw privacyrechten? Dan kunt u contact opnemen met info@calypsodivingestartit.com

13. Wijzigingen op de privacyverklaring
Calypso Diving behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Deze verklaring bescherming persoonsgeven wordt gepubliceerd op onze website. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring voor het laatst aangepast in juli 2019.

Informatie over het gebruik van cookies

Op deze website wordt cookies technologie gebruikt:

Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser worden bepaalde gegevens verzameld. Die worden met behulp van een cookie door uw browser automatisch naar de website provider doorgestuurd als u deze website bezoekt. Bij deze informatie gaat het gewoonlijk om het aan uw computer toegewezen IP adres en het type besturingssysteem en geïnstalleerde browser. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een webserver op de harde schijf van uw computer bewaard wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een “sessiecookie” en een “langdurige cookie”.

Sessiecookies: Bij elk bezoek aan deze website wordt een sessiecookie aangemaakt. Daarin zit een toevallig aangemaakt, unieke kennummer dat aan uw computer wordt toegewezen. De geldigheid van een sessiecookie vervalt automatisch bij het sluiten van de browser. De sessiecookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te ondersteunen en meer over uw gebruik van de website te weten, dat betekent welke pagina’s u opent, welke links u gebruikt en hoe lang u op de verschillende pagina’s blijft.

Langdurige cookies: Voor zover toelaatbaar, worden langdurige cookies gebruikt. Deze cookies vervallen niet als u uw browser sluit, maar ze blijven zo lang op de harde schijf staan tot ze na een bepaalde tijdspanne vervallen of door u gedeletet worden. Bij elk bezoek aan deze website herkent de webserver de op de harde schijf van uw computer opgeslagen langdurige cookie. Door de opdracht voor zo’n langdurige, unieke herkenning van uw computer kunnen favoriete instellingen en de manier waarop ze gebruikt worden, in een databank opgeslagen worden. Zo kan in kaart worden gebracht hoe vaak u deze website bezoekt, hoe uw gebruikersgewoontes veranderen en hoe doeltreffend de reclame activiteiten van de website zijn. Bij deze informatie worden geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen, alleen de met uw computer uitgevoerde acties.

Toestemming voor het gebruik van cookies: voor sessiecookies is uw voorafgaandelijke toestemming niet verplicht omdat zij alleen nodig zijn voor het functioneren van de website en vervallen zodra u de website verlaten hebt. Het gebruik van langdurige cookies, die uw favoriete instellingen en uw gebruikershistoriek opslaan maar die voor de functionaliteit van de website niet noodzakelijk zijn, hebben uw voorafgaandelijke toestemming wel nodig. Door het gebruik van de website stemt u in met het gebruik van langdurige cookies voor zover u de installatie van deze cookies niet verhindert door een wijziging van de instellingen in uw computer. Dat geldt ook voor de cookies van derden.

Web beacons: de website kan pixelgrafieken bevatten. Die worden „web beacons“, „single-pixel GIFs“ of „clear GIFs“ genoemd. Derden kunnen web beacons gebruiken, om meer te weten te komen over het gedrag van uw website bezoekers en de werking van de reclameactiviteiten te meten. Web beacons kunnen ook in reclame e-mails gebruikt worden om vast te stellen of deze geopend worden en een gebruikersactiviteit activeren. De in web beacons opgeslagen informatie wordt alleen als u daarvoor uw voorafgaandelijke toestemming hebt verleend, gelinkt aan uw persoonsgebonden gegevens. Door te klikken op een link in een reclame e-mail die naar u gestuurd werd met uw toestemming, stemt u in met het gebruik van web beacons, voor zover u de installatie van deze web beacons niet verhindert door een wijziging van de instellingen in uw computer.

Actuele, op de website gebruikte cookies (actuele stand van zaken van ons cookie gebruik, hun doel, hun impact op de privésfeer en hun bestendigheid):

Sessie-id: de webserver stelt mogelijkerwijze sessiecookies in die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde interactieve elementen van de website (bijv. contactformulieren of aanmelding). De cookie bevat een sessie-id, aan de hand waarvan uw bezoek aan onze website zich laat onderscheiden van eender welke andere bezoeker die de website op hetzelfde moment bezoekt. Sessiecookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en daarvoor is uw toestemming niet vereist.
Analytics: de website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics installeert meerdere first mover-cookies, waarmee gegarandeerd wordt dat elk volgend bezoek aan de website toegewezen kan worden aan dezelfde (unieke) bezoeker. Bovendien kan op die manier gezien worden hoe u de pagina gevonden hebt.
Website navigatie: de content management tool stelt verschillende first mover-cookies in. Het gaat hier om sessiecookies, die verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Deze cookies zijn bepalend voor het correct functioneren van onze website. Deze gegevens worden gebundeld en kunnen aan iemand toegekend worden.
Aan de hand van de gegevens, die met behulp van de first mover-cookies geregistreerd worden, worden rapporten in gebundelde vorm opgesteld, die duidelijk maken hoe de bezoeker naar de website is gekomen en hoe hij die gebruikt. Met behulp van dit rapport wordt informatie over alle bezoekersgedragingen ingewonnen. Deze informatie wordt gebruikt om de website te actualiseren en te verbeteren.
Cookies van derden: derden-cookies zijn door partners ingestelde cookies. Als deze partner de toestemming krijgt om een cookie op een pagina van een website te plaatsen, wijst de website aanbieder u op de regels en informeert u erover dat het rapport van de informatie die met behulp van dergelijke cookies verzameld is, de toestemming van de bezoeker vereist. U kunt deze toestemming weigeren als u de instellingen van uw computer verandert.
Er worden cookies van reclame partners gebruikt en externe inhoud van derden op de website ingebouwd. Het gaat hierbij om cookies die onderdeel zijn van het domein van de derden en daarom door deze derden gepresenteerd en beheerd worden. Tot deze derden horen o.a. Facebook en Twitter. De cookie richtlijnen van deze derden kunt u op hun desbetreffende websites bekijken. Verder worden de Google-Maps tool en de „I like“ plugin van Facebook gebruikt. Daarbij gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van deze leverancier. De website leverancier heeft geen rechtstreekse controle over de inhoud van de cookies, die deze plugins instellen.
Overige: Af en toe worden andere diensten getest, die cookies op uw computer kunnen zetten. In dat geval wordt de overeenkomstige manier van gebruiken hier toegepast.
Zo verandert u uw cookie instellingen

Het configureren van uw internet browser is gratis en een handige manier om cookies te beheren. U hebt de volgende mogelijkheden:

Het gebruik van alle cookies, die in de door u opgeroepen pagina’s en inhoud ingebouwd zijn, toelaten. U kunt deze cookies later op elk moment deactiveren.
Het gebruik van cookies op uw toestel afblokken. In dit geval kan de navigatie aangetast worden.
Uw browser zo instellen, dat om uw toestemming gevraagd wordt.
De manier waarop de cookies beheerd worden hangt af van uw browser.

Gegevensopslag bij de online boeking

Wij wijzen erop, dat voor het online contact en voor de latere afwikkeling van de overeenkomst, cookies en de IP gegevens van de abonnee opgeslagen worden, evenals de bij de online boeking doorgegeven gegevens van de persoon die boekt.

Daarenboven worden alle, voor de verwerking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens voor de boeking, bij ons opgeslagen. De door u vrijgegeven gegevens zijn noodzakelijk voor de invulling van de overeenkomst, resp. voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst met u niet sluiten. Er volgt geen overdracht van de gegevens aan derden, met uitzondering van onze belastingadviseur voor het nakomen van onze belastingplichten.

De gegevensverwerking is het resultaat van de wettelijke bepalingen van de § 96 Abs 3 TKG en van Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst) van de GDPR.

Google Maps

Onze website gebruikt functies van de atlas leverancier Google Maps van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Maps stelt een cookie in om de gebruikersinstellingen te registreren en te verwerken. Om de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen, moet u de Javascript functie in uw browser deactiveren. Dat betekent wel dat het gebruik van Google Maps wordt ingeperkt. Informatie over de gebruikersvoorwaarden van Google vindt u hier: https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de

Google Fonts

Wij integreren bepaalde lettertypes via de Google Fonts dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Voor de afbeelding van het gebruikte lettertype is dat noodzakelijk. De integratie van het lettertype volgt nadat er contact is gemaakt met de server van Google en wordt in de browsercache geüpload. Bij de download van het lettertype wordt uw IP-adres, evenals de bezochte website aan Google meegedeeld. Meer informatie vindt u hier. Google-Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq
Gebruikersvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Youtube-Videos

Onze website gebruikt functies van het videoportaal Youtube van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Als een website met een Youtube video bezocht wordt, wordt verbinding gemaakt met de server van Youtube (Google). Daarbij wordt het IP-adres aan Google doorgegeven. Om geen persoonlijke gegevens aan Google door te geven, moet u zich voor uw bezoek aan onze site uitloggen op uw Google Account. Verdere informatie vindt u in de Youtube gegevensbeschermingsbepalingen: https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines

Verdere derden leverancier tools

Onze website gebruikt functies, widgets resp. plugins van

Tripadvisor (waarderingswidget): TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA
Holidaycheck (waarderingswidget): HolidayCheck AG, Bahnweg 8, CH-8598 Bottighofen
Aan deze derden leverancier tools wordt het IP-adres doorgegeven, om hun werking te garanderen. Wij hebben daar geen invloed op, in geval de derden leverancier het IP-adres opslaat voor statistische doeleinden of iets dergelijks. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betrokken diensten.

Informatie over onlinegeschillenbeslechting

De EU commissie biedt de mogelijkheid tot onlinegeschillenbeslechting op een door de commissie beheerd platform (het zogen. „ODR platform“). Het ODR platform kan als contactpunt dienen voor een buitenrechtelijke oplossing van conflicten die voortvloeien uit online aankoopcontracten of dienstverleningscontracten. Dit platform is via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ te bereiken.

Actualisering van deze gegevensbeschermingsbepalingen

Wij actualiseren deze gegevensbeschermingsbepalingen regelmatig. Hebt u vragen tot onze gegevensbeschermingsbepalingen, neemt dan a.u.b. contact op met het onderstaande contact.

Contact voor de bescherming van gegevens:

Calypso Estartit S.L. (B17085309), Carrer de la Cala Pedrosa, 1 at 17258  Estartit (Girona) Spain

info@calypsodivingestartit.com